امروز
13 خرداد 1399 Jun 2 2020

بخشنامه 138 سال 97 - صادرات شمش روی

بخشنامه 138 سال 97 - صادرات شمش روی

بخشنامه 138 سال 97 - صادرات شمش روی

خلاصه:

بخشنامه 138 سال 97 - ضوابط صادرات شمش روی استحصالی از محل ورود موقت خاک روی 31/4/1397 - 500437/97 👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉

بخشنامه 138 سال 97 - صادرات شمش روی

بخشنامه 138 سال 97 - ضوابط صادرات شمش روی استحصالی از محل ورود موقت خاک روی
تاریخ: 31/4/1397
شماره: 500437/97
پیرو بخشنامه شماره 377618/97/101 مورخ 5/4/97 به پیوست تصویر نامه شماره 107775/60 مورخ 27/4/97 معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص ضوابط.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
 
 اخبار