امروز
7 خرداد 1399 May 27 2020

بخشنامه 14 سال 96 - انواع روغن موتور و روغن صنعتی

بخشنامه 14 سال 96 - انواع روغن موتور و روغن صنعتی

بخشنامه 14 سال 96 - انواع روغن موتور و روغن صنعتی

خلاصه:

بخشنامه 14 سال 96 - صادرات عین روغن پایه و یا بصورت ترکیب در هیدروکربورهای حاصل از بلندینگ مستلزم ارائه پروانه کاربرد علامت استاندارد ( اجباری یا تشویقی) نمی باشد. 28/1/1396 - 23064/96

بخشنامه 14 سال 96 - انواع روغن موتور و روغن صنعتی

بخشنامه 14 سال 96 - صادرات عین روغن پایه و یا بصورت ترکیب در هیدروکربورهای حاصل از بلندینگ مستلزم ارائه پروانه کاربرد علامت استاندارد ( اجباری یا تشویقی) نمی باشد.
تاریخ: 28/1/1396
شماره: 23064/96
پیرو بخشنامه ردیف 354 مورخ 1/8/92 موضوع عدم شمول ضوابط استاندارد سازی ماده 12 دستورالعمل اصلاحی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر انواع روغن موتور و روغن صنعتی، ... لینک بخشنامهاخبار