امروز
12 خرداد 1399 Jun 1 2020

بخشنامه 140 سال 96 - اخذ مجوز سازمان انرژی اتمی ایران جهت کالاهای مشمول ردیف تعرفه 845611

بخشنامه 140 سال 96 - اخذ مجوز سازمان انرژی اتمی ایران جهت کالاهای مشمول ردیف تعرفه 845611

بخشنامه 140 سال 96 - اخذ مجوز سازمان انرژی اتمی ایران جهت کالاهای مشمول ردیف تعرفه 845611

خلاصه:

بخشنامه 140 سال 96 - اعلام لزوم اخذ مجوز سازمان انرژی اتمی ایران جهت کالاهای مشمول ردیف تعرفه 845611 11/6/1396 - 569577/96 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 140 سال 96 - اخذ مجوز سازمان انرژی اتمی ایران جهت کالاهای مشمول ردیف تعرفه 845611

بخشنامه 140 سال 96 - اعلام لزوم اخذ مجوز سازمان انرژی اتمی ایران جهت کالاهای مشمول ردیف تعرفه 845611
تاریخ: 11/6/1396
شماره: 569577/96
به پیوست تصویر نامه شماره 134217/05/16 مورخ 25/5/96 سازمان انرژی اتمی ایران مبنی بر اعلام اخذ مجوز آن سازمان جهت کالاهای مشمول ردیف تعرفه 845611 به جای ردیف حذف شده از کتاب مقررات سال 1396 به شماره کد 84561000 ارسال می گردد، ...لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

 اخبار