امروز
22 تیر 1399 Jul 12 2020

بخشنامه 140 سال 97 - فرآیند نمونه برداری، تنظیم صورتجلسه و پلمپ نمونه ها و نگهداری نمونه شاهد محمولات صادراتی فرآورده های نفتی

بخشنامه 140 سال 97 - فرآیند نمونه برداری، تنظیم صورتجلسه و پلمپ نمونه ها و نگهداری نمونه شاهد محمولات صادراتی فرآورده های نفتی

بخشنامه 140 سال 97 - فرآیند نمونه برداری، تنظیم صورتجلسه و پلمپ نمونه ها و نگهداری نمونه شاهد محمولات صادراتی فرآورده های نفتی

خلاصه:

بخشنامه 140 سال 97 - فرآیند نمونه برداری، تنظیم صورتجلسه و پلمپ نمونه ها و نگهداری نمونه شاهد محمولات صادراتی فرآورده های نفتی 1/5/1397 - 502989/97 👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉

بخشنامه 140 سال 97 - فرآیند نمونه برداری، تنظیم صورتجلسه و پلمپ نمونه ها و نگهداری نمونه شاهد محمولات صادراتی فرآورده های نفتی

بخشنامه 140 سال 97 - فرآیند نمونه برداری، تنظیم صورتجلسه و پلمپ نمونه ها و نگهداری نمونه شاهد محمولات صادراتی فرآورده های نفتی
تاریخ: 1/5/1397
شماره: 502989/97
پیرو بند 2 بخشنامه محرمانه شماره 1144/1453563/105/912/5/71/م مورخ 28/1/97 موضوع بندهای 16 و 26 دستورالعمل اصلاح و بهبود فرآیندهای صادرات، واردات، عبور (ترانزیت) و.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
 
 اخبار