امروز
12 خرداد 1399 Jun 1 2020

بخشنامه 141 سال 96 - ترخیص محموله های برنج

بخشنامه 141 سال 96 - ترخیص محموله های برنج

بخشنامه 141 سال 96 - ترخیص محموله های برنج

خلاصه:

بخشنامه 141 سال 96 - ترخیص محموله های برنج 96/575137 - 1396/6/12 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 141 سال 96 - ترخیص محموله های برنج

بخشنامه 141 سال 96 – ترخیص محموله های برنج
تاریخ: 12/6/1396
شماره: 575137/96
فرصت ۵ روزه واردکنندگان برای ترخیص محموله‌های برنج از گمرکات کشور
پیرو بخشنامه 96 سال جاری به پیوست تصویر نامه شماره 2522/501/96 مورخ 11/6/96 معاون محترم وزیر جهاد کشاورزی و نامه شماره 135358/60 مورخ 12/6/96 اداره کل مقررات صادرات و واردات ارسال و اعلام می دارد،.. لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 اخبار