امروز
28 شهریور 1398 Sep 19 2019

بخشنامه 141 سال 97 - جلوگیری از ترخیص خودروهای باقیمانده در گمرک

بخشنامه 141 سال 97 - جلوگیری از ترخیص خودروهای باقیمانده در گمرک

بخشنامه 141 سال 97 - جلوگیری از ترخیص خودروهای باقیمانده در گمرک

خلاصه:

بخشنامه 141 سال 97 - ارسال اطلاعات خودروهای ترخیص شده از محل 6481 مورد ثبت سفارش غیر قانونی به مراجع ذیربط با عنایت به دستور رئیس جمهوری تاکید بر جلوگیری از ترخیص خودروهای باقیمانده پرونده مذکور در گمرکات 2/5/1397 - 507469/97 👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉

بخشنامه 141 سال 97 - جلوگیری از ترخیص خودروهای باقیمانده در گمرک

بخشنامه 141 سال 97 - ارسال اطلاعات خودروهای ترخیص شده از محل 6481 مورد ثبت سفارش غیر قانونی به مراجع ذیربط با عنایت به دستور رئیس جمهوری
تاکید بر جلوگیری از ترخیص خودروهای باقیمانده پرونده مذکور در گمرکات
تاریخ: 2/5/1397
شماره: 507469/97
به پیوست تصویر نامه شماره 81124 مورخ 24/4/97 وزارت محترم امور اقتصادی و دارایی در ارتباط با خودروهای باقیمانده از محل ثبت سفارشهای نامعتبر، موسوم به.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
 
 
 اخبار