امروز
12 خرداد 1399 Jun 1 2020

بخشنامه 142 سال 96 - سازمان حفاظت محیط زیست و واردات محصولات آزبستی

بخشنامه 142 سال 96 - سازمان حفاظت محیط زیست و واردات محصولات آزبستی

بخشنامه 142 سال 96 - سازمان حفاظت محیط زیست و واردات محصولات آزبستی

خلاصه:

بخشنامه 142 سال 96 - سازمان حفاظت محیط زیست و واردات محصولات آزبستی 96/587059 1396/6/14

بخشنامه 142 سال 96 - سازمان حفاظت محیط زیست و واردات محصولات آزبستی

بخشنامه 142 سال 96 – اخذ مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست جهت واردات محصولات آزیستی
تاریخ: 14/6/1396
شماره: 587059/96
به پیوست تصویر نامه شماره 133590/60 مورخ 8/6/96 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت به همراه رونوشت نامه شماره  21419/96 مورخ 5/6/96 سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر اخذ مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست جهت واردات محصولات آزبستی در محله ترخیص ارسال و خواهشمند است دستور فرمایید بر اساس مفاد نامه فوق الذکر سازمان حفاظت محیط زیست و با رعایت سایر مقررات در این خصوص اقدام فرمایند. ... لینک بخشنامهاخبار