امروز
7 خرداد 1399 May 27 2020

بخشنامه 145 سال 96 - گواهی چک ترخیص ماشین آلات و تجهیزات خط تولید

بخشنامه 145 سال 96 - گواهی چک ترخیص ماشین آلات و تجهیزات خط تولید

بخشنامه 145 سال 96 - گواهی چک ترخیص ماشین آلات و تجهیزات خط تولید

خلاصه:

بخشنامه 145 سال 96 - چگونگی صدور گواهی اخذ تضمین مالیات بر ارزش افزوده بابت ترخیص ماشین آلات و تجهیزات خط تولید موضوع بند غ ماده 119 قانون امور گمرکی 15/6/1396 - 593350/96 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 145 سال 96 - گواهی چک ترخیص ماشین آلات و تجهیزات خط تولید

بخشنامه 145 سال 96 - چگونگی صدور گواهی اخذ تضمین مالیات بر ارزش افزوده بابت ترخیص ماشین آلات و تجهیزات خط تولید موضوع بند غ ماده 119 قانون امور گمرکی
تاریخ: 15/6/1396
شماره: 593350/96
ضمن ارسال تصویر نامه شماره 3610/260/د مورخ 7/6/96 معاون محترم مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص چگونگی صدور گواهی اخذ تضمین مالیات بر ارزش افزوده (گواهی چک) بابت ... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار