امروز
12 خرداد 1399 Jun 1 2020

بخشنامه 146 سال 96 - تنفیذ بند های 2، 3، و 4 ماده 2 تفاهم نامه شماره 49994/675

بخشنامه 146 سال 96 - تنفیذ بند های 2، 3، و 4 ماده 2 تفاهم نامه شماره 49994/675

بخشنامه 146 سال 96 - تنفیذ بند های 2، 3، و 4 ماده 2 تفاهم نامه شماره 49994/675

خلاصه:

بخشنامه 146 سال 96 - تنفیذ بند های 2، 3، و 4 ماده 2 تفاهم نامه شماره 49994/675 96/597764 - 1396/6/19 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 146 سال 96 - تنفیذ بند های 2، 3، و 4 ماده 2 تفاهم نامه شماره 49994/675

بخشنامه 146 سال 96 – تنفیذ بند های 2، 3، و 4 ماده 2 تفاهم نامه شماره 49994/675
تاریخ: 19/6/1396
شماره: 597764/96
پیرو بخشنامه شماره 16187/30 مورخ 31/1/95 به پیوست تصویر نامه شماره 74545/655 مورخ 14/6/96 سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مبنی بر تنفیذ بند های 2، 3، و 4 ماده 2 تفاهم نامه شماره 49994/675 مورخ 6/6/91 بانضمام دو برگ تصویر بند های ماده 2 تفاهم نامه جهت اطلاع و اقدام با رعایت کامل سایر مقررات ارسال و ابلاغ می گردد.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار