امروز
12 خرداد 1399 Jun 1 2020

بخشنامه 148 سال 96 - طبقه بندی درست کنتور برق

بخشنامه 148 سال 96 - طبقه بندی درست کنتور برق

بخشنامه 148 سال 96 - طبقه بندی درست کنتور برق

خلاصه:

بخشنامه 148 سال 96 - تأكيد بر طبقه بندي درست كنتور برق ، ذيل رديف ٩٠٢٨ 96/605148 1396/6/20

بخشنامه 148 سال 96 - طبقه بندی درست کنتور برق

بخشنامه 148 سال 96 - تأكيد بر طبقه بندي درست كنتور برق ، ذيل رديف ٩٠٢٨
تاریخ: 20/6/1396
شماره: 605148/96
در بررسی های انجام شده در برخی از اظهارنامه ها کنتور برق به جای طبقه بندی ذیل شماره 9028، در یکی از ردیف های 9030 و به عنوان سنجش گرمای برقی طبقه بندی شده است. از آنجایی که در متن ردیف تعرفه اصلی 9030 وسایل سنجش مشمول ردیف تعرفه 9028 مستثنی شده است و در ردیف تعرفه اصلی 9028 عنوان کنتور های تولید یا مصرف برق به صراحت مذکور است، لذا هر گونه کنتور برق اعم از کنتور های برق برای جریان مستقیم و یا جریان متناوب در یکی از ردیف های فرعی 902830 طبقه بندی می شود.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب مورد توجه کارشناسان محترم آن گمرک قرار گیرد. توضیحات کامل در خصوص انواع کنتور های تولید یا مصرف برق در بند دوم ردیف 9028 یادداشت های توضیحی ذکر شده است. ف/19/6  
 
 اخبار