امروز
13 خرداد 1399 Jun 2 2020

بخشنامه 149 سال 96 - آزمون نمونه های محمولات صادراتی مشتقات مایع نفت و گاز

بخشنامه 149 سال 96 - آزمون نمونه های محمولات صادراتی مشتقات مایع نفت و گاز

بخشنامه 149 سال 96 - آزمون نمونه های محمولات صادراتی مشتقات مایع نفت و گاز

خلاصه:

بخشنامه 149 سال 96 - آزمون نمونه های محمولات صادراتی مشتقات مایع نفت و گاز 96/267907 - 1396/4/13

بخشنامه 149 سال 96 - آزمون نمونه های محمولات صادراتی مشتقات مایع نفت و گاز

بخشنامه 149 سال 96 - تایید صلاحیت آزمایشگاه مرکز خدمات تخصصی آنالیز شیمیایی جهت آزمون نمونه های محمولات صادراتی مشتقات مایع نفت و گاز  در استان البرز
تاریخ: 267907/96
شماره: 13/4/1396
به پیوست تصویر نامه شماره 11317/96/ص مورخ 3/4/96 دفتر مبارزه با قاچاق فرآورده های نفتی و نظارت بر حمل و نقل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تأیید صلاحیت آزمایشگاه مرکز خدمات تخصصی آنالیز شیمیایی (در استان البرز) جهت انجام آزمون نمونه های محمولات صادراتی مشتقات مایع نفت و گاز ارسال می گردد.... لینک بخشنامه

 
 اخبار