امروز
7 خرداد 1399 May 27 2020

بخشنامه 151 سال 96 - اظهار صحیح ماهیت کالا در مبدأ

بخشنامه 151 سال 96 - اظهار صحیح ماهیت کالا در مبدأ

بخشنامه 151 سال 96 - اظهار صحیح ماهیت کالا در مبدأ

خلاصه:

بخشنامه 151 سال 96 - اظهار صحیح ماهیت کالا در مبدأ 96/623670 1396/6/25

بخشنامه 151 سال 96 - اظهار صحیح ماهیت کالا در مبدأ

بخشنامه 151 سال 96 - لزوم اظهار صحیح ماهیت کالا در مبدا و تاکید بر مطابقت خانه های 31 و 33 اظهارنامه و شرح کالا با شرح تجاری کالا در خانه 31 اظهارنامه و سایر کنترل های لازم از صحت اظهار نام کالا
تاریخ: 1396/6/25
شماره: 623670
نظر به لزوم اظهار صحیح ماهیت کالا در مبدأ به عنوان یکی از مهمترین شاخص های تعیین مسیر و الویت کارشناسی اظهارنامه، و از آنجا که با انتخاب خانه 33 اظهارنامه و درج کد تعرفه کالا و ثبت شرح کالا توسط سیستم امکان درج شرح تجاری کالا بصورت دستی (توسط صاحب کالا و یا نماینده قانونی وی) وجود دارد خواهشمند است دستور فرمایید کارشناسان و ارزیابان آن گمرک نسبت به مطابقت خانه های 31 و 33 اظهارنامه و همچنین شرح کالا با شرح تجاری کالا در خانه 31 اظهارنامه و سایر کنترل های لازم به منظور حصول اطمینان از صحت اظهار نام کالا اقدام نمایند.  

 اخبار