امروز
6 خرداد 1399 May 26 2020

بخشنامه 152 سال 96 - گمرک قزوین و صدور مشتقات مایع نفت و گاز

بخشنامه 152 سال 96 - گمرک قزوین و صدور مشتقات مایع نفت و گاز

بخشنامه 152 سال 96 - گمرک قزوین و صدور مشتقات مایع نفت و گاز

خلاصه:

بخشنامه 152 سال 96 - گمرک قزوین و صدور مشتقات مایع نفت و گاز 96/619790 1396/6/22

بخشنامه 152 سال 96 - گمرک قزوین و صدور مشتقات مایع نفت و گاز

بخشنامه 152 سال 96 - مجاز شدن گمرک قزوین به انجام تشریفات صادرات مشتقات مایع نفت و گاز واحدهای تولیدی مستقر در استان قزوین
تاریخ: 1396/6/22
شماره: 96/619790
پییرو بند 3 بخشنامه ردیف 98 مورخ 1/5/96 موضوع گمرکات مجاز به انجام تشریفات صدور مشتقات مایع نفت و گاز از این پس گمرک قزوین به عنوان گمرک تخصصی جهت انجام تشریفات صادرات کلیه فرآورده ها و مشتقات مایع نفت و گاز شرکت های تولیدی مستقر در استان قزوین تعیین می گردد تا با رعایت کلیه مقررات و ضوابط مربوطه از جمله دستور العمل «اصلاح و بهبود فرآیند های صادرات، واردات، عبور (ترانزیت) و معاوضه (سوآپ) نفت خام، میعانات گازی و فرآورده ها و مشتثقات نفتی در امور گمرکی و سایر بخشنامه ها و ضوابط مربوطه نسبت به انجام تشریفات صادرات اقلام موصوف اقدام نماید.
 
 
 اخبار