امروز
6 خرداد 1399 May 26 2020

بخشنامه 153 سال 96 - کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری

بخشنامه 153 سال 96 - کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری

بخشنامه 153 سال 96 - کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری

خلاصه:

بخشنامه 153 سال 96 - کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری 96/626358 1396/6/25

بخشنامه 153 سال 96 - کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری

بخشنامه 153 سال 96 - ابلاغ فهرست کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری (با اعمال آخرین اصلاحات از جمله تغییرات مندرج در کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۹۶)
تاریخ: 25/6/1396
شماره: 626358/96
پیرو نامه شماره 104630 مورخ 17/5/96 سازمان ملی استاندارد ایران و پیوست حاوی فهرست کالا های وارداتی مشمول استاندارد اجباری (با اعمال آخرین اصلاحات از جمله تغییرات مندرج در کتاب مقررات صادرات و واردات 1396 جهت اقدام ارسال می گردد لازم به یادآوری است فهرست مذکور بر روی سامانه سازمان ملی استاندارد ایران به آدرس www.isiri,gov.ir  قسمت صادرات و واردات قابل دستیابی می باشد.
همچنین پیرو دستور العمل به شماره های 40 سال 94 و 307 سال 95 و 107 سال 96 تاکید می گردد با توجه به امکان طبقه بندی کالا های متفاوت در ردیف های تعرفه واحد و به جهت سهولت و تسریع در انجام فرآیند کارشناسی در مرحله اخذ مجوز اسستاندارد به مندرجات 5 صفحه اول فهرست مورد اشاره مراجعه نمایند..... لینک بخشنامه
 اخبار