امروز
7 خرداد 1399 May 27 2020

بخشنامه 154 سال 96 - اشکالات چاپی کتاب مقررات صادرات و واردات سال 96

بخشنامه 154 سال 96 - اشکالات چاپی کتاب مقررات صادرات و واردات سال 96

بخشنامه 154 سال 96 - اشکالات چاپی کتاب مقررات صادرات و واردات سال 96

خلاصه:

بخشنامه 154 سال 96 - اشکالات چاپی کتاب مقررات صادرات و واردات سال 96 96/629874 - 1396/6/25

بخشنامه 154 سال 96 - اشکالات چاپی کتاب مقررات صادرات و واردات سال 96

بخشنامه 154 سال 96 - اعلام اشکالات چاپی کتاب مقررات صادرات و واردات سال 96 بشرح جدول پیوست
تاریخ: 25/6/1396
شماره: 629874/96
پیرو بخشنامه شماره 434954/96/106 مورخ 15/5/96 به پیوست تصویر نامه 107132/60 مورخ 7/5/96 و نامه شماره 111094/60 مورخ 11/5/96 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان تسعه تجارت ایران در خصوص اشکالات چاپی کتاب مقررات صادرات و واردات سال 96 ازرسال می گردد خواهشمند است دستور فرمایید ضمن یادداشت اصلاحات مذکور بر اساس مفاد نامه های فوق الذکر و با رعایت کامل سایر مفاد بخشنامه پیروی و سایر مقررات مربوطه در این خصوص اقدام فرمایند.... لینک بخشنامه
 اخبار