امروز
12 خرداد 1399 Jun 1 2020

بخشنامه 156 سال 96 - واردات سموم و داروهای دامپزشکی

بخشنامه 156 سال 96 - واردات سموم و داروهای دامپزشکی

بخشنامه 156 سال 96 - واردات سموم و داروهای دامپزشکی

خلاصه:

بخشنامه 156سال 96 - واردات سموم و داروهای دامپزشکی 96/637967 96/6/27

بخشنامه 156 سال 96 - واردات سموم و داروهای دامپزشکی

بخشنامه 156 سال 96 - اعلام صحیح ردیف درآمدی و تاکید بر وصول عوارض واردات سموم و داروهای دامپزشکی آماده مصرف و واکسن طیور بر عهده سازمان دامپزشکی
تاریخ: 27/6/1396
شماره: 637967/96
پیرو بخشنامه شماره 100513/96 مورخ 6/3/96 بدین وسیله اعلام می دارد با عنایت به شماره 790322/55 مورخ 28/4/96 معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور شماره صحیح ردیف درآمدی عوارض مذکور 160176 می باشد. ضمناً تاکید می گردد اخذ عوارض مذکور به عهده سازمان دامپزشکی می باشد. لذا خواهشمند است دستور فرمایید در صورت صدور مجوز ترخیص کالا توسط سازمان مزبور نسبت به مورد با رعایت کامل مقررات اقدام نماید. همچنین صرفاً نسبت به اصلاح شماره ردیف درآمدی مذکور اقدام و با رعایت سایر مفاد بخشنامه های پیروی و کلیه مقررات مربوطه اقدام فرمایند..... لینک بخشنامهاخبار