امروز
12 خرداد 1399 Jun 1 2020

بخشنامه 159 سال 96 - برنج های ترخیص نشده

بخشنامه 159 سال 96 - برنج های ترخیص نشده

بخشنامه 159 سال 96 - برنج های ترخیص نشده

خلاصه:

بخشنامه 159 سال 96 - برنج های ترخیص نشده 96/653381 - 1396/6/29 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 159 سال 96 - برنج های ترخیص نشده

بخشنامه 159 سال 96 - برنج های ترخیص نشده
درخواست میزان موجودی فعلی برنج های ترخیص نشده، قبض انبار شده، اظهار شده و..  بعد از تاریخ 17/6/96
تاریخ: 29/6/1396
شماره: 653381/96
پیرو بخشنامه شماره 575137/96/141 مورخ 12/6/96 به پیوست تصویر نامه شماره 2735/502/96 مورخ 26/6/96 دفتر مقررات و استاندارد های بازرگانی معاونت توسعه و بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی ارسال و خواهشمند است دستور فرمایید.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 

 اخبار