امروز
25 تیر 1399 Jul 15 2020

بخشنامه 159 سال 97 - عوارض سم آماده کشاوزی و سم تکنیکال

بخشنامه 159 سال 97 - عوارض سم آماده کشاوزی و سم تکنیکال

بخشنامه 159 سال 97 - عوارض سم آماده کشاوزی و سم تکنیکال

خلاصه:

بخشنامه 159 سال 97 - اصلاح بخشنامه ردیف 134 🔹 اصلاح ردیف درآمدی قانون بودجه سال جاری موضوع اخذ عوارض سم آماده کشاوزی و سم تکنیکال 14/5/1397 - 560530/97 👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉

بخشنامه 159 سال 97 - عوارض سم آماده کشاوزی و سم تکنیکال

بخشنامه 159 سال 97 - اصلاح بخشنامه ردیف 134
🔹 اصلاح ردیف درآمدی قانون بودجه سال جاری موضوع اخذ عوارض سم آماده کشاوزی و سم تکنیکال
تاریخ: 14/5/1397
شماره: 560530/97
پیرو بخشنامه شماره 494553/97 مورخ 31/4/97 (ردیف 134 اف تی پی) موضوع اخذ عوارض سم آماده کشاورزی و سم تکنیکال مندرج در ردیف درآمدی شماره... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
 
 
 اخبار