امروز
5 خرداد 1399 May 25 2020

بخشنامه 161 سال 96 - تأیید صلاحیت آزمایشگاه آروین به زیست پارسیان

بخشنامه 161 سال 96 - تأیید صلاحیت آزمایشگاه آروین به زیست پارسیان

بخشنامه 161 سال 96 - تأیید صلاحیت آزمایشگاه آروین به زیست پارسیان

خلاصه:

بخشنامه 161 سال 96 - تأیید صلاحیت آزمایشگاه آروین به زیست پارسیان 96/658550 - 1396/7/1

بخشنامه 161 سال 96 - تأیید صلاحیت آزمایشگاه آروین به زیست پارسیان

بخشنامه 161 سال 96 - تایید صلاحیت آزمایشگاه آروین به زیست پارسیان جهت انجام آزمون نمونه محمولات صادراتی مشتقات مایع نفت و گاز
تاریخ: 1/7/96
شماره: 658550/96
به پیوست تصویر نامه شماره 12746/96/ص مورخ 26/6/96 دفتر مبارزه با قاچاق فرآورده های نفتی و نظارت بر حمل و نقل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تأیید صلاحیت آزمایشگاه آروین به زیست پارسیان (در استان مرکزی) جهت انجام آزمون نمونه ها صادراتی مشتقات مایع نفت و گاز ارسال می گردد. بدیهی است در خصوص آیتم ها و مشخصات مورد نیاز که می بایستی در تعیین ماهیت نمونه فرآورده نفتی از آزمایشگاه موصوف استعلام گردد، لازم است مطابق بخشنامه ردیف 185 مورخ 13/6/90 با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه از جمله دستور العمل اصلاحی ستاد مکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدام لازم معمول نمایند. ضمناً جهت ارسال نمونه فرآورده های مشتقات مایع نفت و گاز مدت اعتبار فعالیت آزمایشگاه یاد شده به مدت سه ماه از زمان صدور نامه مذکور می باشد.... لینک بخشنامه

 اخبار