امروز
7 خرداد 1399 May 27 2020

بخشنامه 162 سال 96 - تایید صلاحیت آزمایشگاه پیرایه زیست قزوین

بخشنامه 162 سال 96 - تایید صلاحیت آزمایشگاه پیرایه زیست قزوین

بخشنامه 162 سال 96 - تایید صلاحیت آزمایشگاه پیرایه زیست قزوین

خلاصه:

بخشنامه 162 سال 96 - تایید صلاحیت آزمایشگاه پیرایه زیست قزوین 96/674850 - 3/6/1396

بخشنامه 162 سال 96 - تایید صلاحیت آزمایشگاه پیرایه زیست قزوین

بخشنامه 162 سال 96 - تایید صلاحیت آزمایشگاه پیرایه زیست قزوین جهت انجام آزمون نمونه محمولات صادراتی مشتقات مایع نفت و گاز
تاریخ: 3/6/1396
شماره: 674850/96
موضوع: تایید صلاحیت آزمایشگاه پیرایه زیست قزوین جهت آزمون نمونه فرآورده های نفتی
به پیوست تصویر نامه شماره  12844/96/ص مورخ 1/7/96 دفتر مبارزه با قاچاق فرآورده ها نفتی و نظارت بر حمل و نقل ستاد مرکزی  مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تأیید صلاحیت آزمایشگاه پیرایه زیست قزوین جهت انجام آزمون نمونه های محمولات صادراتی مشتقات مایع نفت و گاز در استان قزوین ارسال می گردد. بدیهی است در خصوص آیتم ها و مشخصات مورد نیاز که می بایستی در تعیین ماهیت نمونه فرآورده نفتی از آزمایشگاه موصوف استعلام گردد، لازم است مطابق بخشنامه ردیف 185 مورخ 13/6/90 با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه از جمله دستور العمل بهبود فرآیند های صادرات، واردات، عبور (ترانزیت) و معاوضه (سوآپ) فرآورده های نفتی اقدام لازم معمول نمایند. ضمناً جهت ارسال نمونه فرآورده های مشتقات مایع نفت و گاز مدت اعتبار فعالیت آزمایشگاه یاد شده به مدت یکسال از زمان صدور نامه مذکور می باشد.
بدیهی است مفاد این بخشنامه صرفاً جهت اقدام در گمرکات مجاز به انجام تشریفات صادرات مشتقات مایع نفت و گاز بوده و ابلاغ آن به سایر گمرکات جهت آگاهی است.... لینک بخشنامه


 اخبار