امروز
25 تیر 1399 Jul 15 2020

بخشنامه 164 سال 97 – اصلاح تبصره ضمیمه بخشنامه شماره 36

بخشنامه 164 سال 97 – اصلاح تبصره ضمیمه بخشنامه شماره 36

بخشنامه 164 سال 97 – اصلاح تبصره ضمیمه بخشنامه شماره 36

خلاصه:

بخشنامه 164 سال 97 – اصلاح تبصره ضمیمه بخشنامه شماره 36 20/5/1397 - 589930/97 👈خرید، واردات و ترخیص با تهران پیشرو👉

بخشنامه 164 سال 97 – اصلاح تبصره ضمیمه بخشنامه شماره 36

بخشنامه 164 سال 97 – اصلاح تبصره ضمیمه بخشنامه شماره 36
اصلاح عبارت ۶ ماه به عبارت ۲ ماه در متن تبصره ۱ ذیل بند 1 تصویبنامه شماره ۸۹۸۷/ ت ۵۵۳۰۰ ه مورخ ۹۷/۲/۲  که ضمیمه بخشنامه شماره ۳۶ می باشد.
تاریخ: 20/5/1397
شماره: 589930/97
پرو بخشنامه سریال 36 سال جاری، به پیوست تصویر نامه شماره 101895/60 مورخ 23/4/97 دفتر مقررات صادرات و واردات، موضوع اصلاح شش ماه به عبارت دو ماه، در متن.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص با تهران پیشرو👉
 
 
 اخبار