امروز
13 خرداد 1399 Jun 2 2020

بخشنامه 165 سال 96 - فهرست اصلاحی کالا های وارداتی

بخشنامه 165 سال 96 - فهرست اصلاحی کالا های وارداتی

بخشنامه 165 سال 96 - فهرست اصلاحی کالا های وارداتی

خلاصه:

بخشنامه 165 سال 96 - فهرست اصلاحی کالاهای وارداتی 96/693818 - 1396/7/10

بخشنامه 165 سال 96 - فهرست اصلاحی کالا های وارداتی

بخشنامه 165 سال 96 - ابلاغ فهرست اصلاحی کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری (با اعمال آخرین اصلاحات ازجمله تغییرات مندرج در کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۹۶)
تاریخ: 10/7/1396
شماره: 693818/96
موضوع : اصلاحیه فهرست کالا های وارده مشمول استاندارد اجباری سال 1396
 
پیرو بخشنامه شماره 626358/96/153 مورخ 25/6/96 موضوع ابلاغ فهرست بروز رسانی شده اقلام کالایی نیازمند اخذ مجوز استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران به پیوست تصویر نامه شماره 133500 مورخ 20/6/96 سازمان مزبور منضم به فایل فهرست جدید مبنی بر اضافه شدن سه ردیف تعرفه 39161010، 39162020 و 39169010 (پلی وینیل کلراید سخت وارداتی برای تولید در ها و پنجره ها به فهرست قبلی جهت اقدام برابر مقررات ارسال می گردد مجدداً یادآوری می گردد فهرست مذکور بر روی سامانه ملی استاندارد ایران به آدرس www.isiri,gov.ir  قسمت صادرات و واردات قابل دستیابی می باشد. ... لینک بخشنامه

 اخبار