امروز
13 خرداد 1399 Jun 2 2020

بخشنامه 165 سال 97 - مدت اعتبار ثبت سفارش کالاهای مشمول قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی

بخشنامه 165 سال 97 - مدت اعتبار ثبت سفارش کالاهای مشمول قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی

بخشنامه 165 سال 97 - مدت اعتبار ثبت سفارش کالاهای مشمول قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی

خلاصه:

بخشنامه 165 سال 97 - مدت اعتبار ثبت سفارش کالاهای مشمول قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی 18/5/1397 - 586426/97 👈خرید، واردات و ترخیص با تهران پیشرو👉

بخشنامه 165 سال 97 - مدت اعتبار ثبت سفارش کالاهای مشمول قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی

بخشنامه 165 سال 97 - مدت اعتبار ثبت سفارش کالاهای مشمول قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی
مهلت اعتبار ثبت سفارش این کالاها پنج ماه بوده و تا یک ماه قابل تمدید است.
تاریخ: 18/5/1397
شماره: 586426/97
به پیوست نامه شماره 54440/60 مورخ 29/2/97 دفتر مقررات صادرات و واردات موضوع تبصره 3 ماده 40 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در خصوص مدت اعتبار ثبت سفارش کالاهای.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص با تهران پیشرو👉
 
 
 اخبار