امروز
6 خرداد 1399 May 26 2020

بخشنامه 169 سال 96 - جلوگیری از ازدحام در گمرکات خروجی و خدمات به زائرین اربعین حسینی

بخشنامه 169 سال 96 - جلوگیری از ازدحام در گمرکات خروجی و خدمات به زائرین اربعین حسینی

بخشنامه 169 سال 96 - جلوگیری از ازدحام در گمرکات خروجی و خدمات به زائرین اربعین حسینی

خلاصه:

بخشنامه 169 سال 96 - جلوگیری از ازدحام در گمرکات خروجی و خدمات به زائرین اربعین حسینی 96/702529 1396/10/12

بخشنامه 169 سال 96 - جلوگیری از ازدحام در گمرکات خروجی و خدمات به زائرین اربعین حسینی

بخشنامه 169 سال 96 - بمنظور تسهیل و تسریع و جلوگیری از ازدحام در گمرکات مرزی خروجی و خدمات به زایرین اربعین حسینی، انجام تشریفات خروج موقت کامیون ها در گمرکات تفویض اختیار شده موضوع بخشنامه 238 سال 92
تاریخ: 12/10/1396
شماره: 702529/96
با عنایت به جلسه مشترک برگزار شده با ستاد مرکزی بازسازی عتبات عالیات مقتضی است دستور فرمائید در راستای ارائه خدمات به زائران محترم اربعیین حسینی (ع) و بمنظور تسهیل، تسریع و جلوگیری از ازدحام در گمرکات مرزی خروجی ترجیحا انجام تشریفات خروج موقت کامیون های مربوطه در گمرکات تفویض اختیار شده موضوع بخشنامه شماره ردیف 238 سال 92 این دفتر صورت پذیرد.

 اخبار