امروز
25 تیر 1399 Jul 15 2020

بخشنامه 169 سال 97 - صدور و تمدید مجوزهای ورود موقت کالاهای واحدهای تولیدی و صادرکنندگان

بخشنامه 169 سال 97 - صدور و تمدید مجوزهای ورود موقت کالاهای واحدهای تولیدی و صادرکنندگان

بخشنامه 169 سال 97 - صدور و تمدید مجوزهای ورود موقت کالاهای واحدهای تولیدی و صادرکنندگان

خلاصه:

بخشنامه 169 سال 97 - صدور و تمدید مجوزهای ورود موقت کالاهای واحدهای تولیدی و صادرکنندگان افزایش حیطه شمول اختیارات تفویض شده به گمرکات اجرایی برای صدور و تمدید مجوزهای ورود موقت کالاها جهت پردازش با هدف گسترده تر شدن چتر حمایتی گمرک از واحدهای تولیدی و صادرکنندگان 16/4/1397 - 430858/97 👈خرید، واردات و ترخیص با تهران پیشرو👉

بخشنامه 169 سال 97 - صدور و تمدید مجوزهای ورود موقت کالاهای واحدهای تولیدی و صادرکنندگان

بخشنامه 169 سال 97 - صدور و تمدید مجوزهای ورود موقت کالاهای واحدهای تولیدی و صادرکنندگان
افزایش حیطه شمول اختیارات تفویض شده به گمرکات اجرایی برای صدور و تمدید مجوزهای ورود موقت کالاها جهت پردازش با هدف گسترده تر شدن چتر حمایتی گمرک از واحدهای تولیدی و صادرکنندگان
تاریخ: 16/4/1397
شماره: 430858/97
پیرو بخشنامه شماره 158449/136005/113/14/71/265 مورخ 8/8/90، دستورالعمل نحوه بررسی درخواست های ورود موقت جهت پردازش (موضوع ماده 51 قانون امور گمرکی و مواد 81 لغایت.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص با تهران پیشرو👉
 
 
 اخبار