امروز
6 خرداد 1399 May 26 2020

بخشنامه 170 سال 96 - مجوز محیط زیست و محموله های وارداتی نفت خام

بخشنامه 170 سال 96 - مجوز محیط زیست و محموله های وارداتی نفت خام

بخشنامه 170 سال 96 - مجوز محیط زیست و محموله های وارداتی نفت خام

خلاصه:

بخشنامه 170 سال 96 - مجوز محیط زیست و محموله های وارداتی نفت خام 96/704241 - 1396/7/12

بخشنامه 170 سال 96 - مجوز محیط زیست و محموله های وارداتی نفت خام

بخشنامه 170 سال 96 – عدم نیاز به مجوز محیط زیست برای محموله های وارداتی نفت خام
تاریخ: 12/7/1396
شماره: 704241/96
پیرو بخشنامه شماره 623662/96/150 به پیوست تصویر نامه شماره 26375/96 مورخ 4/7/96 سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر عدم نیاز به اخذ مجوز آن سازمان جهت واردات محموله های نفت خام یا تعرفه27090000 جهت آگاهی و اقدام برابر مقررات ارسال می گردد.... لینک بخشنامه

 اخبار