امروز
27 آبان 1398 Nov 18 2019

بخشنامه 171 سال 97 – ترخیص کالاهای گروه 4 مشمول ممنوعیت

بخشنامه 171 سال 97 – ترخیص کالاهای گروه 4 مشمول ممنوعیت

بخشنامه 171 سال 97 – ترخیص کالاهای گروه 4 مشمول ممنوعیت

خلاصه:

بخشنامه 171 سال 97 – ترخیص کالاهای گروه 4 مشمول ممنوعیت پیرو بخشنامه 166 شرایط جدید در خصوص ترخیص کالاهای گروه 4 مشمول ممنوعیت ♦️ در صورت دارا بودن هر یک از شرایط مندرج به تنهایی امکان ترخیص برای اقلام این گروه فراهم شود. 22/5/1397 - 605274/97 👈خرید، واردات و ترخیص با تهران پیشرو👉

بخشنامه 171 سال 97 – ترخیص کالاهای گروه 4 مشمول ممنوعیت

بخشنامه 171 سال 97 – ترخیص کالاهای گروه 4 مشمول ممنوعیت
پیرو بخشنامه 166
شرایط جدید در خصوص ترخیص کالاهای گروه 4 مشمول ممنوعیت
♦️ در صورت دارا بودن هر یک از شرایط مندرج به تنهایی امکان ترخیص برای اقلام این گروه فراهم شود.
تاریخ: 22/5/1397
شماره: 605274/97
پیرو بخشنامه شماره 593995/97/166 مورخ 20/5/97 به پیوست تصویر نامه شماره 133289/60 مورخ 21/5/97 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص با تهران پیشرو👉
 
 
 اخبار