امروز
7 خرداد 1399 May 27 2020

بخشنامه 172 سال 96 - طبقه‌بندی پتو های وارداتی بصورت رول

بخشنامه 172 سال 96 - طبقه‌بندی پتو های وارداتی بصورت رول

بخشنامه 172 سال 96 - طبقه‌بندی پتو های وارداتی بصورت رول

خلاصه:

بخشنامه 172 سال 96 - طبقه‌بندی پتو های وارداتی بصورت رول 96/705058 1396/7/12

بخشنامه 172 سال 96 - طبقه‌بندی پتو های وارداتی بصورت رول

بخشنامه 172 سال 96 - نحوه طبقه‌بندی پتو های وارداتی بصورت رول
تاریخ: 12/7/1396
شماره: 705058/96
نظر به اینکه در یادداشت 7 – ب قسمت یازدهم مقرر می دارد؛ محصولاتی را که بتوان بعد از جدا شدن یا بریدن ساده نخ های به هم نبافته بدون دوخت یا دستکاری تکمیلی دیگر مورد مصرف قرار داد همانند اشیا تمام شده و آماده برای مصرف تلقی و بعنوان اشیای دوخته و مهیا محسوب می گردند، همچنین در اجرای یادداشت توضیحی ذیل شماره 6301 پارچه هایی که به صورت توپ بوده و با فرآیند ساده برش در امتداد خطوط معین که با فقدان نخ های پود مشخص شده است بتوان آنها را به اشیا مجزا با خصوصیت پتو تبدیل نمود به عنوان پتو قابل طبقه بندی می باشند، لذا خواهشمند ات دستور فرمایند در هنگام ورود پتو به صورت رول و حائز شرایط فوق، با استناد به مفاد یادداشت های پیش گفته و رعایت سایر مقررات، کالا را ذیل شماره 6301 طبقه بندی و هچنین در خصوص کالا های ترخیص شده نیز با رعایت مهلت مقرر در ماده 135 قانون امور گمرکی رسیدگی و اقدام لازم معمول نمایند. مشابهاً استناد به یادداشت 7 – ب قسمت یازدهم و یادداشت های توضیحی ذیل شماره 6214 در خصوص طبقه بندی پارچه ها به صورت توپ با باریکه هایی از نخ های نبافته در فواصل معین که فقط با بریدن ساده این نخ ها به اشیا ریشه دار مشمول شماره 6214 تبدیل می گردند، صادق بوده که موضوع قبلاً طی بخشنامه شماره 67195/96 مورخ 13/4/95 ابلاغ گردیده و مجدداً بر اجرای مفاد آن تاکید می گردد. مسئولیت حسن اجرای بخشنامه های صادره بر عهده مدیر محترم آن گمرک خواهد بود.
 اخبار