امروز
7 خرداد 1399 May 27 2020

بخشنامه 174 سال 96 - فروشگاه های آزاد در مبادی مرزی

بخشنامه 174 سال 96 - فروشگاه های آزاد در مبادی مرزی

بخشنامه 174 سال 96 - فروشگاه های آزاد در مبادی مرزی

خلاصه:

بخشنامه 174 سال 94 - فروشگاه های آزاد در مبادی مرزی 96/714294 - 1396/7/15

بخشنامه 174 سال 96 - فروشگاه های آزاد در مبادی مرزی

بخشنامه 174 سال 96 - بخشنامه‌ گمرک ایران در خصوص ساماندهی وضعیت فعالیت فروشگاه های آزاد در مبادی مرزی و فرودگاه های کشور
تاریخ: 15/7/1396
شماره: 714294/96
با توجه به مفاد مواد 92 تا 94 قانون امور گمرکی و 161 تا 168 آین نامه اجرایی آن و نیز لزوم ساماندهی وضعیت فعالیت فروشگاه های آزاد مستقر در مبادی مرزی و فرودگاه های کشور در چارچوب قوانین  و دسستور العمل های مربوطه، رعایت موارد زیر مورد تاکید قرار میی گیرد: ... لینک بخشنامه
 
 اخبار