امروز
7 خرداد 1399 May 27 2020

بخشنامه 175 سال 96 - تایید صلاحیت آزمایشگاه پایش صنعت آروین پارس جهت آزمون نمونه فرآورده های نفتی

بخشنامه 175 سال 96 - تایید صلاحیت آزمایشگاه پایش صنعت آروین پارس جهت آزمون نمونه فرآورده های نفتی

بخشنامه 175 سال 96 - تایید صلاحیت آزمایشگاه پایش صنعت آروین پارس جهت آزمون نمونه فرآورده های نفتی

خلاصه:

بخشنامه 175 سال 96 - تایید صلاحیت آزمایشگاه پایش صنعت آروین پارس جهت آزمون نمونه فرآورده های نفتی 18/7/96 - 734030/96 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 175 سال 96 - تایید صلاحیت آزمایشگاه پایش صنعت آروین پارس جهت آزمون نمونه فرآورده های نفتی

بخشنامه 175 سال 96 - تایید صلاحیت آزمایشگاه پایش صنعت آروین پارس جهت آزمون نمونه فرآورده های نفتی
تاریخ: 18/7/96
شماره: 734030/96
به پیوست تصویر نامه شماره 13020/96/ص مورخ 15/7/96 دفتر مبارزه با قاچاق فرآورده های نفتی و نظارت برحمل و نقل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تأیید صلاحیت آزمایشگاه پایش صنعت آروین پارس در استان قم جهت انجام آزمون نمونه های محمولات صادراتی مشتقات مایع نفت و گاز ارسال می گردد.....لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 
 اخبار