امروز
6 خرداد 1399 May 26 2020

بخشنامه 176 سال 96 - بسته های پست سیاسی

بخشنامه 176 سال 96 - بسته های پست سیاسی

بخشنامه 176 سال 96 - بسته های پست سیاسی

خلاصه:

بخشنامه 176 سال 96 - اعمال تسهیلات و مقررات در خصوص بسته های سیاسی با لحاظ مواد 79 لغايت 80 قانون امور گمرکی ومواد 145 الی 153 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی 19/7/1396 - 738737/96 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 176 سال 96 - بسته های پست سیاسی

بخشنامه 176 سال 96 - اعمال تسهیلات و مقررات در خصوص بسته های سیاسی با لحاظ مواد 79 لغايت 80 قانون امور گمرکی ومواد 145 الی 153 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی
تاریخ: 19/7/1396
شماره: 738737/96
به پیوست تصویر نامه شماره 4684490/604/864 مورخ 12/6/96 وزارت امور خارجه در خصوص محموله های سیاسی ارسال می گردد خواهشمند است دستور فرمایند نسبت به اعمال تسهیلات و مقررات در خصوص بسته هایی پست سیاسی با لحاظ مفاد مواد 79 الی 80 قانون امور گمرکی و مواد 145-153 آیین نامه اجرایی قانون مذکور و رعایت کامل سایر مقررات اقدام نمایند...... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 
 اخبار