امروز
13 خرداد 1399 Jun 2 2020

بخشنامه 179 سال 96 - طبقه‌بندی ژلاتین صنایع غذایی

بخشنامه 179 سال 96 - طبقه‌بندی ژلاتین صنایع غذایی

بخشنامه 179 سال 96 - طبقه‌بندی ژلاتین صنایع غذایی

خلاصه:

بخشنامه 179 سال 96 - طبقه‌بندی ژلاتین مورد مصرف در صنایع غذایی در یکی از ردیف های فرعی 3503 و دقت در اخذ مجوز های قانونی 23/7/1396 - 753730/96 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 179 سال 96 - طبقه‌بندی ژلاتین صنایع غذایی

بخشنامه 179 سال 96 - طبقه‌بندی ژلاتین مورد مصرف در صنایع غذایی در یکی از ردیف های فرعی 3503 و دقت در اخذ مجوز های قانونی
تاریخ: 23/7/1396
شماره: 753730/96
با توجه به اظهار و ترخیص ژلاتین های مورد مصرف در صنایع غذایی در بعضی موارد در ردیف تعرفه های غیر واقعی؛ خواهشمند است دستور فرمایید.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار