امروز
5 خرداد 1399 May 25 2020

بخشنامه 18 سال 96 - تاکید مجدد بر پیگیری اعلام وصول و خروج محمولات صادراتی

بخشنامه 18 سال 96 - تاکید مجدد بر پیگیری اعلام وصول و خروج محمولات صادراتی

بخشنامه 18 سال 96 - تاکید مجدد بر پیگیری اعلام وصول و خروج محمولات صادراتی

خلاصه:

بخشنامه 18 سال 96 - تاکید مجدد بر پیگیری اعلام وصول و خروج محمولات صادراتی 3/2/1396 - 33880/96

بخشنامه 18 سال 96 - تاکید مجدد بر پیگیری اعلام وصول و خروج محمولات صادراتی

بخشنامه 18 سال 96 - تاکید مجدد بر پیگیری اعلام وصول و خروج محمولات صادراتی
تاریخ: 3/2/1396
شماره: 33880/96
موضوع: تأکید مجدد بر لزوم پیگیری اعلام وصول و خروج محمولات صادراتی
پیرو مکاتبات و بخشنامه های منتهی به شماره 104372/95/71 مورخ 7/6/95 با عنایت به دور اظهاری محمولات صادراتی در سامانه جامع امور گمرکی و امکان فراخوانی اطلاعات مذکور توسط گمرکات مبدأ و مقصد از طریق سامانه موصوف، ضمن تأکید بر مسئولیت توأمان گمرکات مبدأ و مرز خروج در این خصوص، مجدداً تأکید می گردد: ... لینک بخشنامهاخبار