امروز
13 خرداد 1399 Jun 2 2020

بخشنامه 180 سال 96 - مقررات ترافیکی مرزها در ایام اربعین

بخشنامه 180 سال 96 - مقررات ترافیکی مرزها در ایام اربعین

بخشنامه 180 سال 96 - مقررات ترافیکی مرزها در ایام اربعین

خلاصه:

بخشنامه 180 سال 96 - مقررات ترافیکی مرزها در ایام اربعین 180/1/4292 - 1396/8/6

بخشنامه 180 سال 96 - مقررات ترافیکی مرزها در ایام اربعین

بخشنامه 180 سال 96 - محدودیت های ترافیکی مصوبه جلسه 59 پلیس راهنمایی ورانندگی ناجا در ایام اربعین در مورد مرزهای درگیر
تاریخ: 6/8/1396
شماره: 42922/1/180
مقررات ترافیکی مصوبه جلسه 59 پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا در ایام اربعین
بر اساس اعلام مدیر کل محترم دفتتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی و با عنایت به مصوبات جلسه 59 پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا در مورخ 30/7/96 به آگاهی می رساند،  ... لینک بخشنامهاخبار