امروز
13 خرداد 1399 Jun 2 2020

بخشنامه 180 سال 97 – خودروهای ترخیص شده

بخشنامه 180 سال 97 – خودروهای ترخیص شده

بخشنامه 180 سال 97 – خودروهای ترخیص شده

خلاصه:

بخشنامه 180 سال 97 – خودروهای ترخیص شده اقدام در خصوص خودروهای ترخیص شده ثبت سفارش های اعلامی با هماهنگی مرکز جرائم سازمان یافته 29/5/1397 - 635918/97 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 180 سال 97 – خودروهای ترخیص شده

بخشنامه 180 سال 97 – خودروهای ترخیص شده
اقدام در خصوص خودروهای ترخیص شده ثبت سفارش های اعلامی با هماهنگی مرکز جرائم سازمان یافته
تاریخ: 29/5/1397
شماره: 635918/97
پیرو بخشنامه شماره 612204/97/174 مورخ 23/5/97 دستور فرمایید هرگونه اقدام در خصوص مفاد بخشنامه مذکور از جمله اقدام در خصوص خودروهای ترخیص شده از.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 
 اخبار