امروز
13 خرداد 1399 Jun 2 2020

بخشنامه 181 سال 96 - واردات باتری فرسوده

بخشنامه 181 سال 96 - واردات باتری فرسوده

بخشنامه 181 سال 96 - واردات باتری فرسوده

خلاصه:

بخشنامه 181 سال 96 - بلامانع بودن واردات باتری فرسوده با رعایت الزامات کنوانسیون بازل توسط سازمان حفظ محیط زیست 25/7/96 - 768534/96 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 181 سال 96 - واردات باتری فرسوده

بخشنامه 181 سال 96 - بلامانع بودن واردات باتری فرسوده با رعایت الزامات کنوانسیون بازل توسط سازمان حفظ محیط زیست
تاریخ: 25/7/96
شماره:768534/96
پیرو بخشنامه شماره 84836/96/54 مورخ 31/2/96 به پیوست تصویر نامه شماره 159562/60 مورخ 16/7/96 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت نعت، معدن و تجارت در خصوص بلا مانع بودن واردات باتری فرسوده با رعایت الزامات کنوانسیون بازل توسط سازمان حفاظت مجیط زیست ارسال می گردد خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به مورد با اخذ مجوز هایی لازمه و رعایت کامل مقررات اقدام نمایند....لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار