امروز
22 تیر 1399 Jul 12 2020

بخشنامه 181 سال 97 - فهرست تکمیلی واحدهای تولیدی جهت صادرات محصولات صنعت پتروشیمی

بخشنامه 181 سال 97 - فهرست تکمیلی واحدهای تولیدی جهت صادرات محصولات صنعت پتروشیمی

بخشنامه 181 سال 97 - فهرست تکمیلی واحدهای تولیدی جهت صادرات محصولات صنعت پتروشیمی

خلاصه:

بخشنامه 181 سال 97 - فهرست تکمیلی واحدهای تولیدی جهت صادرات محصولات صنعت پتروشیمی 28/5/1397 - 634487/97 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 181 سال 97 - فهرست تکمیلی واحدهای تولیدی جهت صادرات محصولات صنعت پتروشیمی

بخشنامه 181 سال 97 - فهرست تکمیلی واحدهای تولیدی جهت صادرات محصولات صنعت پتروشیمی
تاریخ: 28/5/1397
شماره: 634487/97
پیرو بخشنامه های شماره 387167/97/106 مورخ 6/4/97 و 438590/97/117 مورخ 17/4/97 و 566624/97/160 مورخ 14/5/97، به پیوست تصاویر نامه های شماره های... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 
 اخبار