امروز
6 خرداد 1399 May 26 2020

بخشنامه 182 سال 96 - حذف بند یک مندرجات ذيل فصل 84 کتاب مقررات صادرات و واردات

بخشنامه 182 سال 96 - حذف بند یک مندرجات ذيل فصل 84 کتاب مقررات صادرات و واردات

بخشنامه 182 سال 96 - حذف بند یک مندرجات ذيل فصل 84 کتاب مقررات صادرات و واردات

خلاصه:

بخشنامه 182 سال 96 - حذف بند یک مندرجات ذيل فصل 84 کتاب مقررات صادرات و واردات 24/7/1396 - 765775/96 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 182 سال 96 - حذف بند یک مندرجات ذيل فصل 84 کتاب مقررات صادرات و واردات

بخشنامه 182 سال 96 - حذف بند یک مندرجات ذيل فصل 84 کتاب مقررات صادرات و واردات
تاریخ: 24/7/1396
شماره: 765775
پیرو بخشنامه شماره 268729 مورخ 13/4/96 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 158954/60 مورخ 16/7/96 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران (با ضمائم) موضوع حذف بند 1 مندرجات ذیل فصل 84 کتاب مقررات صادرات و واردات (مبنی بر ورود هر گونه ماشین آلات چاپ، لیتو گرافی گراروسازی، حروف چینی و صحافی موکول به اجازه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است) خواهشمند است.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار