امروز
6 خرداد 1399 May 26 2020

بخشنامه 189 سال 96 - طبقه‌بندی مت و ویل ( VOIL) از جنس الیاف شیشه

بخشنامه 189 سال 96 - طبقه‌بندی مت و ویل ( VOIL) از جنس الیاف شیشه

بخشنامه 189 سال 96 - طبقه‌بندی مت و ویل ( VOIL) از جنس الیاف شیشه

خلاصه:

بخشنامه 189 سال 96 - نحوه طبقه‌بندی مت و ویل ( VOIL) از جنس الیاف شیشه - ردیف تعرفه 701931 و 701932 30/7/1396 - 788616/96

بخشنامه 189 سال 96 - طبقه‌بندی مت و ویل ( VOIL) از جنس الیاف شیشه

بخشنامه 189 سال 96 - نحوه طبقه‌بندی مت و ویل ( VOIL)  از جنس الیاف شیشه - ردیف تعرفه 701931 و 701932
تاریخ: 30/7/1396
شماره: 788616/96
پیرو بخشنامه شماره 217571  مورخ 8/11/92 نظر به اینکه ویژگی های متمایز کننده انواع مت و ویل (voil) از جنس الیاف شیشه در یادداشت توضیحی شماره های فرعیی 7019311 و 701932 مذکور بوده و در این خصوص قبلاً بخشنامه شماره 217571/922 مورخ 8/11/92 منضم به سوالات تعیین ماهیت مربوطه جهت استعلام از آزمایشگاه های مجاز صادر و ابلاغ گردیده است، لذا ضمن تاکید بر اجرای مفاد بخشنامه پیروی و با توجه به اینکه طول الیاف شیشه به کار رفته در سطح در  خصوص ویل 1±12 میلیمتر و برای مت 1±50 میلیمتر می باشد و همچنین ویل دارای نخ شیشه جهت تقویت استحکام طولی بوده ولی مت فاقد آن است خواهشمند است دستور فرمایید در هنگام ورود کالا نسبت به اخذ نظریه آزمایشگاه بر اساس موارد پیش گفته، یادداشت های مذکور و سوالات پیوست بخشنامه پیروی (تصویب ضمیمه)، نوع کالا را استعلام نمایند. همچنین در خصوص کالاهای ترخیص شده نیز با رعایت مهلت مقرر در ماده 135 قانون امور گمرکی رسسیدگی و اقدام لازم به عمل آورند.
مسئولیت حسن اجرای بخشنامه بر عهده مدیر محترم آن گمرک می باشد. ... لینک بخشنامهاخبار