امروز
12 خرداد 1399 Jun 1 2020

بخشنامه 19 سال 96 - ضوابط صدور فرآورده‌های نفتی برای شرکت عمران گستر شکوهیه

بخشنامه 19 سال 96 - ضوابط صدور فرآورده‌های نفتی برای شرکت عمران گستر شکوهیه

بخشنامه 19 سال 96 - ضوابط صدور فرآورده‌های نفتی برای شرکت عمران گستر شکوهیه

خلاصه:

بخشنامه 19 سال 96 - صدور فرآورده های نفتی شرکت عمران گستر شکوهیه 2/2/1396 - 29843/96

بخشنامه 19 سال 96 - ضوابط صدور فرآورده‌های نفتی برای شرکت عمران گستر شکوهیه

بخشنامه 19 سال 96 - ضوابط صدور فرآورده‌های نفتی برای شرکت عمران گستر شکوهیه
تاریخ: 2/2/1396
شماره: 29843/96
موضوع: ضوابط صدور فرآورده های نفتی برای شرکت عمران گستر شکوهیه
با عنایت به اعلام جرم به شماره 921/96/1/10/115 مربوط به شماره کوتاژ 3254537 گمرک غرب تهران متعلق به شرکت عمران گستر شکوهیه اعلام می دارد: ... لینک بخشنامهاخبار