امروز
5 خرداد 1399 May 25 2020

بخشنامه 191 سال 96 - کالاهای متروکه

بخشنامه 191 سال 96 - کالاهای متروکه

بخشنامه 191 سال 96 - کالاهای متروکه

خلاصه:

بخشنامه 191 سال 96 - کالاهای متروکه 96/800591 1396/8/1

بخشنامه 191 سال 96 - کالاهای متروکه

بخشنامه 191 سال 96 - تاکید بر انجام تشریفات کالاهای متروکه در سامانه جامع امور گمرکی و صفر نمودن آمار اظهارنامه ها ظرف دو هفته از طریق سامانه
تاریخ: 800591/96
شماره: 1/8/1396
با عنایت به تاکید مقام محترم ریاست کل در خصوص مکانیزه شدن روییه های گمرکی و الزام انجام تشریفات کالا های متروکه در سامانه جامع امور گمرکی حسب مصوبات جلسه 18/7/96 شورای فن آوری اطلاعات و ارتباطات دستور فرمایید ... لینک بخشنامهاخبار