امروز
12 خرداد 1399 Jun 1 2020

بخشنامه 193 سال 96 - ترخیص کالای واحد های تولیدی

بخشنامه 193 سال 96 - ترخیص کالای واحد های تولیدی

بخشنامه 193 سال 96 - ترخیص کالای واحد های تولیدی

خلاصه:

بخشنامه 193 سال 96 - ترخیص کالای واحد های تولیدی 73/810478 - 1396/8/30

بخشنامه 193 سال 96 - ترخیص کالای واحد های تولیدی

بخشنامه 193 سال 96 - دستورالعمل ترخیص کالاهای واحدهای تولیدی بدون پرداخت حقوق ورودی
                     ترخیص کالا بصورت درصدی

تاریخ: 30/8/1396
شماره: 810478/73
در اجرای جز 2 بند ت ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و به منظور حمایت از تولید داخلی و بهبود فضای کسب و کار و تسهیل در تشریفات گمرکی برای واحد های تولیدی معتبر با نگهداری بخشی از کالا به عنوان وثیقه حقوق ورودیی کالا های ترخیصی به شرح زیر به ناظرین گمرکات استان ها، مدیران کل گمرکات استان تهران (تهران، غرب، فرودگاه امام خمینی)، اصفهان، شیراز، یزد، کرمانشاه، کردستان، کرمان، مازندران، سمنان، البرز، قزوین، زنجان، گلستان تفویض می گردد:... لینک بخشنامهاخبار