امروز
31 شهریور 1399 Sep 21 2020

بخشنامه 194 سال 96 - مواد شیمیایی پر تجارت جداول کنوانسیون سلاح های شیمیایی

بخشنامه 194 سال 96 - مواد شیمیایی پر تجارت جداول کنوانسیون سلاح های شیمیایی

بخشنامه 194 سال 96 - مواد شیمیایی پر تجارت جداول کنوانسیون سلاح های شیمیایی

خلاصه:

بخشنامه 194 سال 96 - مواد شیمیایی پر تجارت جداول کنوانسیون سلاح های شیمیایی 96/812541 - 1396/8/3

بخشنامه 194 سال 96 - مواد شیمیایی پر تجارت جداول کنوانسیون سلاح های شیمیایی

بخشنامه 194 سال 96 - فهرست مواد شیمیایی پر تجارت جداول کنوانسیون سلاح های شیمیایی
تاریخ: 3/8/1396
شماره: 812541/96
با توجه به حضور نماینده گمرک جمهوری اسلامی ایران در جلسات کمیسیون تخصصی مرجع ملی کنوانسیون سلاح های شیمیایی در وزارت امور خارجه، ... لینک بخشنامه

 
 
 اخبار