امروز
13 خرداد 1399 Jun 2 2020

بخشنامه 196 سال 95 - اخذ 4 درصد مالیات علی الحساب

بخشنامه 196 سال 95 - اخذ 4 درصد مالیات علی الحساب

بخشنامه 196 سال 95 - اخذ 4 درصد مالیات علی الحساب

خلاصه:

بخشنامه 196 سال 95 - اخذ 4 درصد مالیات علی الحساب 95/104039 - 1395/6/6

بخشنامه 196 سال 95 - اخذ 4 درصد مالیات علی الحساب

بخشنامه 196 سال 95 - دستورالعمل نحوه اخذ 4 درصد مالیات علی الحساب
تاریخ: 6/6/1395
شماره: 104039/95
پیرو بخشنامه شماره 101512/95/94123/183094/144/73/191 مورخ 2/6/95 موضوع اخذ 4% مالیات علی الحساب واردات قطعی کالا، دستور فرمایید ضمن رعایت مفاد بخشنامه مورد اشاره، جهت اخذ مبلغ مزبور و صدور قبض پرداختی، پس از تعیین مبلغ مالیات علی الحساب توسط گمرک کشور، نسبت به ارجاع سیستمی از طریق پنجره واحد فرامرزی به سازمان امور مالیاتی یا اداره امور مالیاتی ذیربط اقدام نمایند. سازمان مربوطه پس از اخذ مبلغ مالیات علی الحساب، مراتب را به آن گمرک اعلام خواهد نمود. ... لینک بخشنامه

 اخبار