امروز
12 خرداد 1399 Jun 1 2020

بخشنامه 196 سال 96 - شرکت های بازرسی و آزمایشگاه های استاندارد

بخشنامه 196 سال 96 - شرکت های بازرسی و آزمایشگاه های استاندارد

بخشنامه 196 سال 96 - شرکت های بازرسی و آزمایشگاه های استاندارد

خلاصه:

بخشنامه 196 سال 96 - شرکت های بازرسی و آزمایشگاه های استاندارد 96/819249 1396/8/6

بخشنامه 196 سال 96 - شرکت های بازرسی و آزمایشگاه های استاندارد

بخشنامه 196 سال 96 - در خصوص مغایرت ها و تخلفات احتمالی شرکت های بازرسی و آزمایشگاههای استاندارد که منجر به تغییر در حقوق ورودی و...  می شود و چگونگی اقدام
تاریخ: 6/8/1396
شماره: 819249/96
پیرو دو فقره بخشنامه به شماره های 452557/96 مورخ 17/5/96 و 101846 مورخ 2/6/95 (تصاویر پیوست)، .....لینک بخشنامه
 اخبار