امروز
22 تیر 1399 Jul 12 2020

بخشنامه 197 سال 97 - فرم تعهدنامه فروش ارز حاصل از صادرات و نحوه اخذ آن توسط گمرک

بخشنامه 197 سال 97 - فرم تعهدنامه فروش ارز حاصل از صادرات و نحوه اخذ آن توسط گمرک

بخشنامه 197 سال 97 - فرم تعهدنامه فروش ارز حاصل از صادرات و نحوه اخذ آن توسط گمرک

خلاصه:

بخشنامه 197 سال 97 - فرم تعهدنامه فروش ارز حاصل از صادرات و نحوه اخذ آن توسط گمرک تاریخ: 14/6/1397 شماره: 707048/97 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 197 سال 97 - فرم تعهدنامه فروش ارز حاصل از صادرات و نحوه اخذ آن توسط گمرک

بخشنامه 197 سال 97 - الزام صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، نفتی، محصولات فولادی و فلزات رنگی به ارائه تعهد محضری مطابق فرم پیوست به تعهد فروش ارز حاصل از صادرات
تاریخ: 14/6/1397
شماره: 707048/97
به پیوست تصویر نامه شماره 180967/97 مورخ 27/5/97 معاون محترم ارزی بانکمرکزی منضم به نامه شماره 8860/97/م مورخ 3/4/97 نهاد ریاست جمهی درخصوص مصوبات... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 
 اخبار