امروز
29 مهر 1398 Oct 21 2019

بخشنامه 198 سال 95 - خروج پول رایج کشور مسافرین خارجی

بخشنامه 198 سال 95 - خروج پول رایج کشور مسافرین خارجی

بخشنامه 198 سال 95 - خروج پول رایج کشور مسافرین خارجی

خلاصه:

بخشنامه 198 سال 95 - خروج پول رایج کشور همراه مسافرین خارجی 95/104079 - 1395/6/6

بخشنامه 198 سال 95 - خروج پول رایج کشور مسافرین خارجی

بخشنامه 198 سال 95 - میزان مجاز خروج پول رایج کشور همراه مسافرین خارجی
تاریخ: 7/6/1395
شماره: 104079/95
موضوع: میزان مجاز خروج پول رایج همراه مسافر
پیرو مفاد بخشنامه ردیف 248 مورخ سال 91 در خصوص میزان مجاز ورود و خروج ارز همراه مسافر اعلام می دارد: ... لینک بخشنامه

 اخبار