امروز
7 خرداد 1399 May 27 2020

بخشنامه 199 سال 95 - پیگیری اعلام وصول و خروج محصولات صادراتی

بخشنامه 199 سال 95 - پیگیری اعلام وصول و خروج محصولات صادراتی

بخشنامه 199 سال 95 - پیگیری اعلام وصول و خروج محصولات صادراتی

خلاصه:

بخشنامه 199 سال 95 - پیگیری اعلام وصول و خروج محصولات صادراتی 95/6/7 95/104372

بخشنامه 199 سال 95 - پیگیری اعلام وصول و خروج محصولات صادراتی

بخشنامه 199 سال 95 - پیگیری اعلام وصول و خروج محمولات صادراتی
تاریخ: 7/6/95
شماره: 104372/95
موضوع: پیگیری اعلام وصول و خروج محمولات صادراتی (حسب مباحثث طرح شده در جلسه همایش سراسری مدیران)
 
با توجه به مباحث طرح شده در همایش سراسری مدیران مورخ 13/5/95 و پیرو بخشنامه ها و مکاتبات مکرر منتهی به شماره 46178/78 مورخ 12/3/95 و با عنایت ببه درج اطلاعات اظهارنامه های صادراتی و امکان فراخوانی اطلاعات مذکور توسط گمرکات مبدأ و مقصد از طرق سامانه جامع امور گمرکی ضمن تأکید بر مسوولیت توامان گمرکات مبدأو مقصد در این خصوص، و لزوم پیگیری های مستمر تا حصول نتیجه مراتب به شرح ذیل اعلام می گردد.... /filegallery/tehranpishro.com//(199)104372_95.06.07.pdf
 اخبار