امروز
7 خرداد 1399 May 27 2020

بخشنامه 199 سال 96 - اظهار نامه های صادراتی

بخشنامه 199 سال 96 - اظهار نامه های صادراتی

بخشنامه 199 سال 96 - اظهار نامه های صادراتی

خلاصه:

بخشنامه 199 سال 96 - اظهارنامه های صادراتی 96/825348 - 1396/8/7

بخشنامه 199 سال 96 - اظهار نامه های صادراتی

بخشنامه 199 سال 96 - بررسی و تعیین تکلیف اظهارنامه های صادراتی در جریان سال 95 و نیمه اول سال 96 در سامانه جامع امور گمرکی
تاریخ: 1396/8/7
شماره: 825348/96
با توجه به گزارشات و اطلاعات دریافتی از سامانه گزارشگیری مدیریتی (mis) مشخص گردید،... لینک بخشنامه

 اخبار