امروز
13 خرداد 1399 Jun 2 2020

بخشنامه 199 سال 97 - فهرست تکمیلی 40 ردیف اقلام کالای کشاورزی معاف از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز

بخشنامه 199 سال 97 - فهرست تکمیلی 40 ردیف اقلام کالای کشاورزی معاف از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز

بخشنامه 199 سال 97 - فهرست تکمیلی 40 ردیف اقلام کالای کشاورزی معاف از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز

خلاصه:

بخشنامه 199 سال 97 - فهرست تکمیلی 40 ردیف اقلام کشاورزی معاف از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز 14/6/1397 - 707657/97 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 199 سال 97 - فهرست تکمیلی 40 ردیف اقلام کالای کشاورزی معاف از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز

بخشنامه 199 سال 97 - اعلام فهرست تکمیلی 40 ردیف اقلام کالایی در بخش کشاورزی مشمول معافیت از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز
تاریخ: 14/6/1397
شماره: 707657/97
پیرو بخشنامه شماره 673651/97/187 مورخ 7/6/97 در خصوص اعلام فهرست 3479 قلم کالا که به استناد تبصره ذیل بند (5) مصوبه اصلاحی هیات محترم وزیران از پرداخت.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 
 اخبار